Molengreend

Molengreend
Ohéstraat
6051 JD
MAASBRACHT

Area of natural beauty

Tussen Maasbracht en Osen ligt het 82 ha. grote Molengreend en de omgeving van de Overlaat van Linne en de westzijde van de Gerelingsplas bij Osen
Deze terreinen worden gekenmerkt door karakteristieke riviernatuur, waarbij vooral de bloemenrijkdom in de zomer en de watervogels in de winter opvallen.
De Overlaat van Linne en de oevers van de Molengreend zijn voor voetgangers vrij toegankelijk. Over de Overlaat loopt tevens een fietspad dat via de stuw de west- en oostoever van de Maas met elkaar verbindt. Omdat er grazers in de terreinen lopen zijn honden in er niet toegestaan; wel mag de hond aangelijnd mee op de verharde weg van de Overlaat.

Vanaf de oostkant van de sluizen bij Osen heeft men een schitterend uitzicht over het Maasplassengebied. Direct naast het sluizencomplex ligt de Gerelingsplas. In de noordelijke hoek van het terrein zijn eilandjes aangelegd waarop nu wilgenbos groeit. Er broeden futen en meerkoeten aan de waterkant. In dit bosje bevindt zich een beverburcht. De Gerelingsplas en de Spoorplas [die geheel van de Maas is afgesloten] vormen een zeer belangrijk watervogelgebied binnen de Maasplassen.

De Overlaat van Linne heeft een heel ander uiterlijk. Hier wordt bij hoge waterstanden het Maaswater om de stuw heen geleid. Bij lage waterstand ligt er een afgetakte Maasarm die bijna niet stroomt. Langs de oevers komen moerasvegetaties voor met lisdodde, liesgras en allerlei ruigtekruiden. In het water groeien fonteinkruidsoorten en andere drijvende waterplanten. Daartussen zwemmen paartjes krakeenden, die in het gebied broeden. Op de dijken langs de Overlaat staan grote populieren met daaronder een soortenarme ruigte, die wel veel dekking biedt aan broedvogels zoals de bosrietzanger. Het hele terrein wordt jaarrond begraasd door een kleine kudde galloways.

Ook de oevers van de Molengreend worden door galloways begraasd. Zeker in de [na]zomer zijn deze oevers vanwege hun kleurenrijkdom een rondwandeling waard. Juist hier komen bloemrijke vegetaties in optima forma voor. Op een der eilandje bevindt zich in het voorjaar een kleine broedkolonie aalscholvers. In juni en juli wordt de plas door ruiende ganzen benut; deze watervogels kunnen dan enkele weken niet vliegen, en hebben een rustig water waar geen recreatie plaatsvindt nodig om deze voor hen kritische periode in het jaar te doorstaan. In de wintermaanden wordt ook deze plas door grote aantallen eenden gebruikt om vorstvrij te overwinteren.

Fietsroutes midden in Limburg
Wandelroutes midden in Limburg

Terug naar natuurgebieden Midden in Limburg

Nearby

The distances mentioned below are the distances from the location above.

 
3,81km
Horse riding trails
 
4,02km
Horse riding trails
 
4,16km
Horse riding trails